Wybory prezydenckie 28.06.2020: Jak głosować z Holandii?

28 czerwca czekają nas wybory prezydenckie. Co zrobić, by móc głosować będąc w Królestwie Niderlandów. Jakie wymogi prawne należy spełnić i dlaczego warto to zrobić? Tutaj znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

28 czerwca nasi rodacy będą decydować o wyborze prezydenta naszego kraju. Głosować mogą nie tylko obywatele w ojczyźnie, ale również Polonia rozsiana po całym świecie. Dlatego też zachęcamy, by nasi czytelnicy, również przyłączyli się do tego święta demokracji. To my, jako suweren decydujemy bowiem, kto będzie nas reprezentować jako zwierzchnik władzy wykonawczej. To od nas zależy kto w najbliższych latach stanie na czele naszego państwa i poprowadzi Polskę do dobrobytu bądź upadku.

 

Skorzystaj póki możesz

W ostatnim czasie w naszym kraju ma miejsce ogromna polaryzacja społeczeństwa. Polacy podzielili się na obozy i uważają, iż kto nie z nami to przeciw nam. Pod względem praw wszyscy jesteśmy jenak równi. To my jesteśmy suwerenem. To nasz głos może zdecydować o zwycięstwie tego lub innego kandydata. Każdy głos ma znaczenie. Każdy głos jest ważny. Nie można myśleć „nie zagłosuje i nic się nie stanie, to tylko jeden głos”, gdy bowiem zaczynają tam myśleć tysiące, demokracja upada.

 

Oddaj głos

Nie wiesz na kogo głosować? Uważasz, iż nikt z kandydatów nie jest godny urzędu prezydenta? Wyraź to. Wybierz formę obywatelskiego sprzeciwu. Możesz oddać nieważny głos, ale idź  na wybory (tudzież głosuj korespondencyjnie). Pokaż, iż interesuje cię sprawa ojczyzny i jej obywateli. Jeśli bowiem tego nie zrobisz, nie masz prawa krytykować wybranych władz ani decyzji jakie podejmuje, bo w momencie, gdy miałeś/miałaś szansę coś zrobić wolałeś/wolałaś biernie się przyglądać.

 

Poniżej prezentujemy informacje przekazaną Polonii przez Ambasadę Polską w Królestwie Niderlandów. Jej pracownicy rzeczowo przedstawiają co należy zrobić, aby móc skorzystać z czynnego prawa wyborczego będąc w Holandii.

_____________________________________________________________________

Informacja przekazana przez Ambasadę Polski w Królestwie Niderlandów

 

Głosowanie za granicą w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) http://isip.sejm.gov.pl/…/do…/WDU20200001014/O/D20201014.pdf

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze zostały utworzone 2 obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 90, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga I, Ambasada RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Haga, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
Obwód głosowania nr 91, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga II, Van Lennepweg 51, 2597 LG Den Haag, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 • Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze:

e-mailowo: [email protected]
pisemnie, na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego przy Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag lub telefonicznie, nr tel. + 31 70 79 90 130 oraz + 31 70 79 90 126
faksem, nr faksu: +31 70 79 147

Zgłoszenia można dokonać do dnia 25 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula RP w Hadze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

e-mailowo: [email protected]
pisemnie, na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
faksem, nr faksu: + 31 70 79 90 147
Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl