Regulamin serwisu internetowego GlosPolski.nl

§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie i pisane wielką mają znaczenie przypisane im w treści Regulaminu.
1. GlosPolski.nl – Serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://glospolski.nl prowadzony przez Brainwork Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10B, 40-013 Katowice, NIP: 5070090821, e-mail [email protected]
2. Ogłoszeniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Serwis glospolski.nl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Klienta i na jego rzecz.
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę Serwisu.
4. Strony – łącznie Klient oraz GlosPolski.nl
5. Wydawca - Brainwork Sp. z o.o.
6. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a GlosPolski.nl.
7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez GlosPolski.nl na rzecz Klienta i Kandydata określone w §2 pkt 2 Regulaminu.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
9. Panel Klienta - konto Klienta dostępne na stronie www.GlosPolski.nl (przycisk „Moje Ogłoszenia") służące do składania Zleceń i zarządzania ich treścią.
10. Ogłoszenie – ogłoszenie publikowane przez Klienta w Serwisie w ramach Umowy z GlosPolski.nl.
11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu internetowego, który znajduje się pod adresem internetowym www.GlosPolski.nl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Przedmiotem Usług świadczonych przez GlosPolski.nl jest:
- Udostępnianie Serwisu do umieszczania Ogłoszeń
- Udostępnianie Serwisu do przeglądania ofert.
3. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach niż określone w pkt 2 wyżej, w szczególności celu promocji innych produktów lub usług.
4. GlosPolski.nl udostępnia Regulamin Klientowi nieodpłatnie w formie elektronicznej przed zawarciem Umowy, a także każdorazowo na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu.
5. Warunkiem koniecznym skorzystania z funkcjonalności Serwisu jest wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej Umowy pomiędzy Klientem GlosPolski.nl. Zgodę taką może wyrazić wyłącznie Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do zawarcia Umowy w jego imieniu i na jego rzecz.
6. Umowa obowiązuje przez okres funkcjonowania Panelu Klienta. Panel Klienta może być usunięty poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail podany w § I pkt 1 Regulaminu.

§3. WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Usług niezbędne jest: 
a. Połączenie z siecią Internet 
b. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów HTLM 
c. Akceptowanie plików cookies w przypadku wybranych Usług 
d. Aktywne konto poczty elektronicznej.

§4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez GlosPolski.nl jest akceptacja Regulaminu.
2. Z chwilą akceptacji Regulaminu Klient:
a. Potwierdza, że dane zawarte w Panelu są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, jeżeli ulegną zmianie. 
b. Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od GlosPolski.nl raz wiadomości o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz zmianach w działaniu Usługi. 
c. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych do logowania do Panelu Pracodawcy. 
d. Wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur wystawianych przez GlosPolski.nl na rzecz Klienta.
3. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
a. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
b. obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;
c. zarządzania płatnościami i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie przez Brainwork;
d. zamówienie Usług Promowania;
4. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy:
a. Użytkownik posiada Konta służące do celów prywatnych i związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
b. Użytkownik wykorzystuje różne Konta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w związku z obsługą tych Kont przez różnych przedstawicieli lub oddziały prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że w zakresie żadnego z Kont nie istnieje opóźnienie w płatnościach z tytułu usług świadczonych przez Brainwork, a zamieszczane na Kontach Ogłoszenia nie powtarzają się w zakresie tych samych lokalizacji;
c. zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z uwagi na brak możliwości uzyskania dostępu do Konta (zapomnienie hasła);

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Klient zobowiązany jest do podania GlosPolski.nl wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Usług. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych informacji i materiałów Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków w Umowie.
3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych Ogłoszeń.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI GlosPolski.nl

1. GlosPolski.nl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w przypadku powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Klienta.
2. GlosPolski.nl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności od Serwisu niezależnych. W szczególności GlosPolski.nl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.
3. GlosPolski.nl zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności techniczne związane z konserwacją bądź modyfikacją Serwisu

§6. OGŁOSZENIA

1. Brainwork umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza.
2. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe powinny być wypełnione.
3. Ogłoszenie publikuje się we właściwej kategorii poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza na stronie: https://glospolski.nl/konto/dodaj-ogloszenie/
 W formularzu należy starannie opisać oferowany przedmiot / usługę.
4. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Użytkownika, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu.
5. Serwis GlosPolski.nl umożliwia dodanie maksymalnie 5 zdjęć.
6. Przygotowanie przez Serwis Ogłoszenia do publikacji następuje w sposób automatyczny, GlosPolski.nl po ocenie wiarygodności ogłoszenia oraz ewentualnej poprawie stylistycznej, na prawo usunąć ogłoszenie bez wcześniejszego poinformowania o tym Klienta.
7. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Brainwork niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Brainwork za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Brainwork nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
8. Ogłoszenia emitowane w Serwisie są wyświetlane w odpowiednich Kategoriach w układzie chronologicznym, tj. zgodnie z zasadą: im później Ogłoszenie jest opublikowane przez Użytkownika tym wyżej na liście się znajduje, z zastrzeżeniem Usług Promowania. Na stronie głównej Serwisu rotacyjnie emitowane są wyłącznie Ogłoszenia z aktywną Usługą Promowania - Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
9. Ogłoszenie promowane zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie jego opłaceniu oraz akceptacji przez moderatora.
10. W przypadku dodania Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii ogłoszenie nie zostanie opublikowane lub kategoria zostanie dopasowana przez moderatora.
11. Wydawca jest uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Wydawcy lub w inny sposób szkodzi Wydawcy.
12. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie Zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Brainwork może:
a) niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności Ogłoszenie, a także związane z nią Usługi Promowania. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Serwisu ani w panelu Konta danego Użytkownika;
b) podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
c) poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie (w tym treści Zgłoszenia nadużycia po jego zanonimizowaniu o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa), wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.


§8. KLUCZOWE ELEMENTY OGŁOSZENIA

1. Ogłoszenie powinno być sporządzone języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. W Kategorii Praca Ogłoszenie może być dodatkowo sporządzone w języku obcym.
2. Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla Przedmiotu Kategorię i podkategorię tematyczną, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
3. Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich lub w euro (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji lub Przedmiot jest oferowany za darmo lub Użytkownik dopuszcza możliwość zamiany Przedmiotu na inne dobro lub usługę. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Ogłoszeń w Kategoriach Praca oraz Usługi i Firmy dla których wskazanie wynagrodzenia nie jest elementem obowiązkowym Ogłoszenia;
4. Użytkownik wskaże stan Przedmiotu (nowy lub używany) (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Firmy oraz Praca);
5. treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Przedmiotu. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu;
6. w treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;
7. Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Przedmiot będący w posiadaniu (władaniu) Użytkownika i znajdujący się na terytorium Polski (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Firmy oraz Praca);
8. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego Przedmiotu;
9. Konieczne jest wskazanie czy Ogłoszenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość). Możliwe jest dodanie w treści jednego Ogłoszenia informacji o dostępności Przedmiotu w różnych kolorach lub różnych, podobnych wersjach (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Firmy oraz Praca);
10. Ten sam Przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym Ogłoszeniem, przy czym dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia;
11. W treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Brainwork (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet).
12. Serwis zastrzega sobie prawo do poprawiania Ogłoszenia w dowolnym dla siebie momencie, w celu dbania o jak najwyższy standard publikowanych Ogłoszeń. Przez poprawianie Ogłoszenia Serwis należy w szczególności rozumieć poprawianie części opisów, które nie dotyczą bezpośrednio danego stanowiska pracy oraz wytłuszczenie istotnych elementów Ogłoszenia.
13. Przedmiotem Ogłoszenia nie może stanowić przedmiot zakazany a w szczególności.
a). Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.
b). Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
c). Oprogramowanie i Przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.
d). Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną.
e). Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid).
f). Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.
g). Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne).
h). Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
i). Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce.
j). Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
k). Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
l). Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
m). Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

§9. CENA I PŁATNOŚCI

1. Tytułem świadczenia Usługi publikacji Ogłoszenia promowanych Klient zapłaci cenę wynikającą z wybranego pakietu promocyjnego. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: euro.
2. Płatność może być dokonana przy pomocy: 
a. karty kredytowej (VISA, Master, Amex), 
b. karty debetowej Maestro, 
c. serwisu Paypal, przelewem bankowym, lub przy pomocy zintegrowanego z Serwisem - serwisu przelewy24.pl lub iDeal z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności serwisu przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest Mollie B.V., z siedzibą w Amsterdamie.
3. Płatności dokonywane w Serwisie dokonywane są z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez Wydawcę.
4. W przypadku wyrażania woli przez Klienta, aby nie publikować Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu przed upływem wybranego czasu emisji oferty, nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.
5. Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego Przedmiotem.
7. Klient może skontaktować się z Serwisem w celu ustalenia indywidualnej ceny za zakup pakietu Ogłoszeń, czyli wyróżnia więcej niż jednego ogłoszenia.
8. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
9. Klient zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Królestwo Niderlandów jest zobowiązany podać aktualny numer identyfikacyjny podatkowej - NIP-EU lub BTW nr. .

§10. PRAWA AUTORSKIE KLIENTA

1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że: 
a) Ogłoszenie, które ma zamiar opublikować, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, 
b) Dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w Ogłoszeniu lub na koncie.
c) Pracodawca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w Ogłoszeniu lub koncie w celu realizacji Usługi.
d) Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi. Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji Usługi.
e) Licencja udzielana jest na czas realizacji Usługi.
f) Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie.

§11. USUNIĘCIE OGŁOSZENIA Z SERWISU

1. Serwis może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie z przyczyn leżących po stronie Klienta i bez podania przyczyny.
2. Przyczyną leżącą po stronie Klienta jest naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę Ogłoszenia.
3. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta Serwis na co najmniej na 24 godziny przed usunięciem Ogłoszenia poinformuję Ogłoszeniodawcę o planowanym wykasowaniu Ogłoszenia i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
4. Serwis nie ma obowiązku wcześniejszego poinformowania Klienta o usunięciu Ogłoszenia, gdy dotyczy to sytuacji, kiedy usunięcie ma na celu uniknięcie poniesienia konsekwencji prawnych.
5. Tytułem usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta nie przysługuje żadne roszczenie wobec Serwisu.
6. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Serwisu, Klient otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie.

§12. ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych Ogłoszeń.
2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Klienta może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionej Usługi.
3. Serwis nie gwarantuje Klientowi, że ktokolwiek złoży aplikację o pracę.
4. Serwis nie gwarantuje Kandydatowi, że znajdzie za jego pośrednictwem pracę.
5. Serwis internetowy jest udostępniany w formule „as is”, czyli jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej.
6. Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji jakości na jego Usługi.
7. Serwis nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez nie spowodowaną, jak i przez ataki hakerskie.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług.
9. Serwis ma prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu strony w wymiarze 48 godzin w ciągu miesiąca, lub w zależności od potrzeb wydłużonego tego czasu.

§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wydawca przetwarza dane osobowe Kandydata i Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem.

§14. REKLAMACJE

1. Klient i Kandydat są uprawnienia w każdej chwili do złożenia reklamacji względem świadczonych usług przez Serwis.
2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Klient ma prawo zażądać usunięcia niezgodności lub obniżenia ceny usługi za okres niezgodności.
3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu albo w formie e-mail na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać dane niezbędne do jej realizacji, tj. Nazwę firmy Klienta, opis niezgodności bądź naruszenia oraz proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji.

§15. INFORMACJA HANDLOWA

1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną informację handlową do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Wydawcę.
2. Klient i Kandydat mogą bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w § 1 ust. 1 Regulaminu.
3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2-3 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§16. PRAWA AUTORSKIE SERWISU

1. Przyjęty na stronie Serwisu GlosPolski.nl (www.GlosPolski.nl) układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
2. Wykorzystywanie indywidualnych markerów w formie głównych technologii języków programowania, a także prezentacja ich na mapie, stanowi autorskie rozwiązanie serwisu, wcześniej nie wykorzystywane w takiej formie przez żaden inny serwis i stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
3. Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów strony są zastrzeżone.
4. Osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Serwisu.

§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach Regulaminu, w tym zmian zakresu i cen usług.
2. Serwis zezwala na umieszczania treści reklamowych na stronie GlosPolski.nl w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie, po dokonaniu odpowiedniej opłaty za miejsce reklamowe
3. Wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z Usług Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia usług przez Serwis jest Sąd właściwy dla miasta Gliwice.